Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden – Online platform van Dutch Jewelry Company, KvK-nr.: 60289716

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Koper / wederpartij: De natuurlijk persoon die een aankoop doet in de webshop of de (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Dutch Jewelry Company;

Dag: kalenderdag;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dutch Jewelry Company: onderneming gevestigd te Sneek onder KvK-nummer 60289716 die producten op afstand aan koper(s) aanbiedt en de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dutch Jewelry Company georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat koper en Dutch Jewelry Company gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Dutch Jewelry Company.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dutch Jewelry Company en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Dutch Jewelry Company en koper.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Dutch Jewelry Company zijn in te zien en zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze

door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. Dutch Jewelry Company is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Dutch Jewelry Company gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Dutch Jewelry Company kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Dutch Jewelry Company niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Aanvaarding blijkt uit, onder andere, een geplaatste bestelling van koper op de website.

2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dutch Jewelry Company onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Dutch Jewelry Company is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Dutch Jewelry Company passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Dutch Jewelry Company daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Dutch Jewelry Company kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dutch Jewelry Company op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5

1. De koper heeft het recht om binnen veertien (14) dagen zonder opgave van redenen de online overeenkomst te herroepen.

2. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Dutch Jewelry Company, via een schriftelijke verklaring via e-mail (klantenservice@dutchjewelrycompany.nl) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

4. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

5. Gevolgen van de herroeping:
a. Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt koper alle betalingen die koper tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van eigen keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen nadat Dutch Jewelry Company op de hoogte is gesteld van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, van Dutch Jewelry Company terug. Dutch Jewelry Company betaalt de koper terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

b. Dutch Jewelry Company mag wachten met terugbetaling tot Dutch Jewelry Company de goederen heeft teruggekregen, of de koper heeft aangetoond dat koper de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

6. De koper dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan Dutch Jewelry Company heeft medegedeeld, aan Dutch Jewelry Company terug te zenden of te overhandigen. De koper is op tijd als koper de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

7. De koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen.

8. Tijdens het herroepingsrecht zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de kwaliteit van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals koper dat in een winkel zou mogen doen.

8. De koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9. De koper heeft geen recht op herroeping bij een gepersonaliseerd product zoals een gegraveerde boodschap in het product of uit hygiënisch oogpunt zoals oorbellen. Deze producten worden niet retour genomen op basis van het herroepingsrecht.

Artikel 6 – De prijs

1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een prijs overeenkomen, welke in het aanbod staat vermeld.

2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Dutch Jewelry Company niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Conformiteit en (eventuele) garantie

1. Dutch Jewelry Company staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering aan Dutch Jewelry Company schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden binnen 14 dagen na levering in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

3. In geval van een garantietermijn van Dutch Jewelry Company komt deze overeen met de fabrieksgarantietermijn. Dutch Jewelry Company is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

4. Een eventuele garantie geldt niet indien:

– de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

– de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Dutch Jewelry Company en/of op de verpakking behandeld zijn;

Artikel 8 – Levering en uitvoering

1. Dutch Jewelry Company zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Dutch Jewelry Company kenbaar heeft gemaakt.

3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.

4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dutch Jewelry Company zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Dutch Jewelry Company tot het moment van levering aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Dutch Jewelry Company bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Dutch Jewelry Company is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

2. Dutch Jewelry Company heeft het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in surséance van betaling verkeert, faillissement dan wel voorlopige surséance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de wederpartij onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien zij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest.

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Dutch Jewelry Company zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dutch Jewelry Company bevoegd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

4. Naast de in dit artikel genoemde gevallen waarin Dutch Jewelry Company bevoegd is tot opschorting of ontbinding, zijn de vorderingen van Dutch Jewelry Company op de wederpartij ook onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Dutch Jewelry Company ter kennis gekomen omstandigheden geven Dutch Jewelry Company goede grond te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen;

– indien Dutch Jewelry Company de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

– indien de wederpartij overgaat tot staking of liquidatie van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan of indien hiertoe een besluit wordt genomen;

5. Indien de wederpartij één of meer verbintenissen jegens Dutch Jewelry Company niet of niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, zijn alle overige (resterende) vorderingen van Dutch Jewelry Company op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

6. Een geval van opschorting of ontbinding laat het recht van Dutch Jewelry Company schadevergoeding te vorderen onverlet.

Artikel 10 – Betaling

1. Goederen worden voor levering in rekening gebracht. Goederen worden niet uitgeleverd voor de betaling is ontvangen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

1. Een wederpartij, de koper daaronder begrepen, staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens de wederpartij aan Dutch Jewelry Company verstrekte gegevens. Dutch Jewelry Company is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Dutch Jewelry Company is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van de wederpartij, haar personeel of door haar ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst of daarmee samenhangende werkzaamheden.

3. Dutch Jewelry Company is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4. De aansprakelijkheid van Dutch Jewelry Company, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Dutch Jewelry Company beperkt tot het bedrag van hetgeen wederpartij uit hoofde van de order verschuldigd is, zulks echter tot een maximum van € 5.000,-.

6. De wederpartij zal Dutch Jewelry Company vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Dutch Jewelry Company toerekenbaar is.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dutch Jewelry Company of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Ieder recht op schadevergoeding jegens Dutch Jewelry Company vervalt door verloop van één jaar na de gebeurtenis waaruit aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 12 Overmacht

1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dutch Jewelry Company door koper niet aan Dutch Jewelry Company kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.

2. Onder de overmachtssituatie in lid 1 valt onder meer:
– wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen; – stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen;
– computervirussen;
– stakingen of werkonderbrekingen;
– overheidsmaatregelen;
– vervoersproblemen;
– slechte weersomstandigheden.

3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Dutch Jewelry Company één of meerdere verplichtingen naar koper niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Dutch Jewelry Company kan nakomen.

4. Dutch Jewelry Company hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan koper te betalen, ook niet wanneer Dutch Jewelry Company hiervan voordeel heeft.

Artikel 13 Wijziging algemene voorwaarden

1. Dutch Jewelry Company mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2. Wijzigen van ondergeschikt belang mag Dutch Jewelry Company altijd doorvoeren.

3. Koper mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Dutch Jewelry Company en de koper waarop de Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de koper woonachtig is in het buitenland.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op ……………………….. en aangepast op 8 oktober 2023